Часовоярська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район

Статут міста

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Часовоярської міської ради

30.08.2012 № 6/27 -299

С Т А Т У Т

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЧАСІВ ЯРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Нова редакція)

Преамбула

Цей Статут у відповідності до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”визначає систему управління містом Часів Яром, гарантії місцевого самоврядування, засоби організації і економічної діяльності, правового забезпечення органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення у місті Часів Ярі з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей розвитку територіальної громади м. Часів Яра.

Місцеве самоврядування м. Часів Яра визнано державою і гарантовано Конституцією України, як право територіальної громади м. Часів Яра самостійно і під свою відповідальність вирішувати в межах, встановлених Конституцією і законами України, питання місцевого значення. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування у м. Часів Ярі в межах Конституції України і законів України здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних прав, які належать до їхньої компетенції (власної, делегованої та договірної) в інтересах територіальної громади м. Часів Яра. Органи місцевого самоврядування в м. Часів Ярі мають право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу у відповідності до Конституції України і законів України.

Мета Статуту – консолідація членів територіальної громади м. Часів Яра для соціально-економічного розвитку, політичної стабільності і формування демократичних механізмів функціонування органів місцевого самоврядування.

Головна задача Статуту – встановлення форм і порядку здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста, організаційних, правових, економічних і фінансових засад місцевого самоврядування на території міста, визначення порядку формування органів місцевого значення, принципів взаємодії і розмежування їх компетенції, визначення форми участі мешканців міста в прийнятті рішень, а також регулювання інших питань, віднесених чинним законодавством до компетенції місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1.1. Основні терміни, використані в цьому Статуті

Основні терміни, використані в цьому Статуті, мають таке значення:

територіальна громада міста Часів Яра – жителі, об‘єднані постійним проживанням у межах міста Часів Яра;

місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів міста для вирішення питань місцевого значення;

загальний склад міської ради — кількісний склад депутатів міської ради, визначений радою відповідно до закону;

виконавчі органи рад – органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначеним законом;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на території міста або його частин;

посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (міський бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

поточний бюджет — доходи і видатки міського бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку — доходи і видатки міського бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.

Стаття 1.2. Загальна характеристика міста Часів Яра

1. Місто Часів Яр, історія якого ведеться з 1876 року, має статус міста міського підпорядкування з 1938 року і, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, входить до складу Артемівської міської ради Донецької області.

2. Місто Часів Яр є самостійною адміністративно-територіальною одиницею, у межах території якої територіальна громада здійснює самоврядування (має свою комунальну власність, свій бюджет та власні органи самоврядування)

3. Територію міста Часів Яра утворюють землі в межах, визначених та затверджених рішенням виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих від 23.08.1967 № 542/3. Загальна площа міста Часів Яра складає 1787,00 га. Зміна меж міста Часів Яра здійснюється Верховною Радою України відповідно до законів за поданням Часовоярської міської ради.

4. Територіальна громада м. Часів Яра має: Герб (великий і малий) міста і Прапор міста Часів Яра.

5. Герб міста Часів Яра.

Малий Герб м. Часів Яра виконаний у формі щита. Складається з двох рівних вертикальних частин, обрамлений сріблястою смугою. Права частина має зелений колір, який символізує мир, спокій, гармонію. Ліва частина червоно кольору символізує вогонь, його силу і потужність. У центрі малого Гербу міста Часів Яра розташований порожній трикутник сріблястого кольору основою догори. (Рішення Часовоярської міської ради від 23.07.98 № ХХIII/2-26 «О гербе города Часов Яра» зі змінами внесеними від 13.07.2000 № ХХIII/12-159)

6. Великий Герб м. Часів Яра – це геральдичний символ, який складається з двох рівних вертикальних частин, обрамлений сріблястою смугою. Права частина (зелена) символізує мир, спокій, гармонію, ліва частина (червона) — вогонь, його потужність. У центрі герба розташований порожній трикутник сріблястого кольору основою догори — знак вогню. Герб вписаний в декоративний картуш і увінчаний сріблястою міською короною. (Рішення Часовоярської міської ради від 13.07.2000 № ХХIII/12-159 «Об изменении в атрибутике города Часов Яра»).

7. Прапор міста Часів Яра є символом прагнення до досягнення свободи, миру, щастя і добробуту. Прапор міста складається з 3-х вертикальних смуг. Ліва зелена смуга символізує багату флору міста, жовта смуга, розташована в центрі Прапору символізує вірування всіх народів у вогонь, права синя — багато чисельні водойми міста. У центрі Прапору розташований порожній трикутник сріблястого кольору, обрамлений червоним контуром — знак вогню, який звіщає про зайнятість основної частини населення міста Часів Яра у вогнетривкому виробництві. (Рішення Часовоярської міської ради від 23.07.98 № ХХIII/2-25 «О флаге города Часов Яра» зі змінами внесеними від 13.07.2000 № ХХIII/12-159).

8. Територіальна громада м. Часів Яра відзначає щорічно: День міста Часів Яра, День металургійної та гірничодобувної промисловості (третя неділя липня), 9 травня – Свято Перемоги, 5 вересня — день визволення міста від німецько-фашистських загарбників; .

Стаття 1.3. Територіальна громада міста Часів Яра

1. Первинним суб‘єктом місцевого самоврядування у місті Часів Ярі, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада.

2. Дієздатні громадяни України, члени територіальної громади м. Часів Яра, мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними в органи місцевого самоврядування і його посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання і користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією України, чинним законодавством і цим Статутом.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються.

3. Територіальна громада міста Часів Яра може об’єднуватися з іншими територіальними громадами України в асоціації; на договірних засадах може вступати у відносини з територіальними громадами зарубіжних країн, входити в міжнародні асоціації та інші добровільні об’єднання в порядку, передбаченому чинним законодавством, зберігаючи при цьому статус самоврядної територіальної одиниці

Стаття 1.4. Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади м. Часів Яра є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування.

У випадку невідповідності окремих положень Статуту положенням Конституції України, чинному законодавству (у разі внесення змін до них), діють їх норми, як актів більш високої юридичної чинності.

2. Статут територіальної громади міста Часів Яра, зміни і доповнення до нього затверджуються міською радою на пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Часовоярської міської ради .

3. Пропозиції про зміни і доповнення до Статуту міста Часів Яра вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, депутатами міської ради чи групою мешканців міста в порядку місцевої ініціативи і повинні бути опубліковані в місцевих засобах масової інформації.

4. По проекту Статуту територіальної громади міста Часів Яра, змін і доповнень до нього в обов‘язковому порядку проводяться громадські слухання.

5. Дія Статуту поширюється на територію міста Часів Яра.

6. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати тільки міська рада після відповідного висновку постійних комісій міської ради.

Стаття 1.5. Матеріальна основа місцевого самоврядування

1. Територіальній громаді міста Часів Яра належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно державою, іншими суб’єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна Часовоярською міською радою в порядку, встановленому законом.

3. Часовоярська міська рада може мати об’єкти комунальної власності за межами міста.

4. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються Часовоярською міською радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету відповідно до чинного законодавства.

5. Майнові операції, які здійснюються Часовоярською міською радою з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню міста.

6. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення Часовоярської міської ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

7. Від імені та в інтересах територіальної громади права суб’єкта комунальної власності здійснює Часовоярська міська рада.

8. Часовоярська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до закону, здійснюють повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Стаття 1.6. Засоби масової інформації Часовоярської міської ради

1. Засобами масової інформації Часовоярської міської ради є: газета «За огнеупори», офіційний веб-сайт Часовоярської міської ради, створений з метою покращення умов реалізації громадянами конституційних прав на участь у місцевому самоврядуванні, задоволення інформаційних потреб жителів міста про діяльність органів і посадових осіб Часовоярської міської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення гласності і відкритості в їх діяльності, забезпечення доступу до інформації щодо життєдіяльності територіальної громади.

2. Веб-сайт Часовоярської міської ради є офіційним джерелом інформації Часовоярської міської ради, його виконавчих органів, територіальної громади.

3. Часовоярська міська рада та її виконавчі органи співпрацюють з усіма засобами масової інформації в порядку, встановленому Конституцією України, Законами України «Про друковані засоби масової інформації», «Про інформацію» та іншими законодавчими актами.

Стаття 1.7. Відносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами та організаціями, політичними партіями, громадськими організаціями

1. Відносини Часовоярської міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями:

— що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності;

— що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих міській раді законом.

2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури в їх діяльності; забезпечують, у передбачених Законом випадках, допомогу в здійсненні їх повноважень.

3. Органи і посадові особи Часовоярської міської ради та її виконавчих органів враховують у своїй діяльності позиції громадських організацій, громадської ради, політичних партій, профспілкових органів і інших об’єднань жителів міста — членів територіальної громади, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 1.8. Зовнішні відносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування у відповідності з діючим законодавством України з метою сприяння розвитку соціально-економічної, екологічної, культурної та інших сфер громадського життя територіальної громади установлюють ділові і культурні відносини з іншими територіальними громадами, закордонними муніципальними утвореннями і використовують досвід партнерів з реалізації спільних проектів, зберігаючи при цьому статус самоврядної територіальної одиниці.

2. Міський голова представляє місто Часів Яр з питань:

— установлення партнерських відносин взаємного сприяння з іншими територіальними громадами області і України в цілому;

— заключення договорів щодо партнерства з представниками закордонних муніципальних утворень;

— здійснення спільних проектів розвитку з зовнішніми партнерами.

3. Пріоритетними у міжнародній діяльності є такі напрями:

— участь в асоціаціях, інших об‘єднаннях закордонних суб‘єктів місцевого самоврядування з питань, що мають пріоритетне значення для територіальної громади;

— участь у заходах, які мають представницький характер для територіальної громади;

— участь у міжнародних заходах, що мають мету отримання конкретної допомоги для територіальної громади;

— участь у заходах, які сприяють залученню інвестицій на розвиток територіальної громади, підприємництва міста або здійснення спільних проектів;

— участь у заходах відповідно до міжнародних угод України, або в рамках міждержавних програм.

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування

1. Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом. Вона включає: територіальну громаду міста Часів Яра, що безпосередньо вирішує питання, віднесені до компетенції місцевого самоврядування, за допомогою форм прямої демократії; Часовоярську міську раду — представницький орган місцевого самоврядування; Часовоярського міського голову; виконавчий комітет Часовоярської міської ради, інші виконавчі органи Часовоярської міської ради, що створюються за рішенням ради; органи самоорганізації населення, що створюються за рішенням зборів мешканців у будинках, кварталах, на вулицях у порядку, визначеному Законом України “Про органи самоорганізації населення”.

2. Структура виконавчих органів ради визначається та затверджується згідно діючого законодавства.

3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами та іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

Стаття 2.2. Форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування

1. Жителі міста Часів Яра здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування.

2. Право жителів міста приймати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах: місцевий референдум; вибори депутатів міської ради; загальні збори громадян за місцем проживання; колективні й індивідуальні звернення жителів міста в органи місцевого самоврядування; громадські слухання; місцеві ініціативи; участь у роботі органів місцевого самоврядування і роботі на виборних посадах місцевого самоврядування; участь через діяльність органів самоорганізації населення, політичних партій і громадських організацій; інших не заборонених Законом формах.

3. Члени територіальної громади мають право:

— безпосередньо брати участь у всіх формах прямого волевиявлення;

— обирати і бути обраними в органи місцевого самоврядування;

— брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цім статутом формах;

— направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування та одержувати на них відповіді у визначені законом терміни;

— на особистий прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

— ініціювати перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать діючому законодавству України;

— брати участь у створенні органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4. Особи, що проживають або здійснюють виробничу та іншу діяльність на території міста зобов‘язані:

— додержуватися положень актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що містять вимоги загальнообов‘язкового характеру;

— не завдавати територіальній громаді міста збитків матеріального, екологічного та іншого характеру;

— сприяти збереженню культурно-історичного надбання міста;

— сприяти розвитку і зміцненню атмосфери співробітництва, громадянського миру та злагоди в місті;

— не порушувати правила спільного проживання, сприяти підтриманню громадського порядку на території міста;

— сприяти здійсненню заходів з благоустрою, озеленення, підтримання чистоти та екологічної рівноваги, що проводяться на території міста за ініціативою громадськості, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення.

Стаття 2.3. Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою міста Часів Яра питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, та іншими законами до відання місцевого самоврядування. Порядок призначення і проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються винятково референдумом, визначається Законом.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені Законом до відання органів державної влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов‘язковими для виконання на території Часовоярської міської ради.

2. Право участі у місцевому референдумі належить членам територіальної громади — громадянам України, що досягли на день його проведення 18 років і не позбавлені виборчих прав у встановленому чинним законодавством порядку. Участь жителів у місцевому референдумі є добровільною.

3. Інші положення, щодо питань підготовки, проведення, порядку оголошення і реалізації рішень місцевого референдуму, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2.4. Місцеві вибори

1. Місцеві вибори — це спосіб обрання депутатів міської ради, міського голови шляхом голосування членів територіальної громади.

2. Місцеві вибори є вільними, проходять на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на місцевих виборах мають жителі міста — громадяни України, що досягли на день їх проведення 18 років і не позбавлені виборчих прав у встановленому чинним законодавством порядку. Участь жителів у виборах до органів місцевого самоврядування є добровільною. Порядок призначення і проведення виборів депутатів міської ради і міського голови і встановлення результатів голосування визначаються законодавством України.

Стаття 2.5. Загальні збори громадян у місті Часів Ярі за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Загальні збори громадян за місцем проживання можуть проводитися в будинках, кварталах міста з метою: обговорення питань загальноміського значення; обговорення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, що мають важливе значення для територіальної громади (з метою вивчення громадської думки); прийняття рішень з питань, що відносяться до відання органів самоорганізації населення; прийняття рішень про участь членів територіальної громади, органів самоорганізації населення на громадських засадах у роботах по благоустрою території міста, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги незахищеним членам громади; прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на умовах добровільного самооподаткування членів територіальної громади для утворення цільових фондів територіальної громади чи органів самоорганізації населення; прийняття рішень про добровільні внески і пожертвування на громадські витрати жителів міста — членів територіальної громади, юридичних і фізичних осіб.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

3. Загальні збори громадян (або збори представників жителів міста) за місцем проживання скликаються за рішенням міської ради, її виконавчих органів, органів самоорганізації населення, а також по ініціативі депутатів міської ради, ініціативних груп — членів територіальної громади

Питання організації й проведення зборів регулюються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальні збори громадян у місті Часів Ярі за місцем проживання, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 2.6. Звернення членів територіальної громади

1. Члени територіальної громади міста Часів Яра, незалежно від їх політичних поглядів, партійної належності, статі, віку, віросповідання, національності, мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

2. Члени територіальної громади міста Часів Яра мають право звертатися особисто або письмово до посадових осіб Часовоярської міської ради з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів та скаргами про їх порушення в межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Звернення може бути індивідуальним (усним чи письмовим), якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

4. Посадові особи Часовоярської міської ради, органи державної влади, місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи зобов’язані розглядати звернення громадян та повідомляти громадянам про результати розгляду в визначені терміни згідно Закону України «Про звернення громадян».

5. Керівні посадові особи Часовоярської міської ради, керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Стаття 2.7. Громадські слухання у місті Часів Ярі

1. Територіальна громада м. Часів Яра має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Ініціаторами скликання громадських слухань можуть бути: ініціативні групи членів територіальної громади, міський голова, секретар міської ради, постійні комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради, органи самоорганізації населення, громадські організації, осередки політичних партій.

4. Порядок проведення громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання у місті Часів Ярі, що затверджується рішенням міської ради.

5. Пропозиції, які внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування

Стаття 2.8. Місцеві ініціативи у місті Часів Ярі

1. Члени територіальної громади мають право на ініціативу розгляду міською радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у місті Часів Ярі, яке затверджується міською радою.

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд міської ради у встановленому порядку, підлягає обов`язковому розгляду на відкритих пленарних засіданнях міської ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Розгляд її відбувається відповідно до розділу Регламенту міської ради, що визначає порядок розгляду проектів рішень міської ради.

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюється у порядку, встановленому Регламентом міської ради.

Стаття 2.9. Інші форми участі членів територіальної громади міста Часів Яра у місцевому самоврядуванні

1. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначені цим Статутом, не є вичерпними. Жителі міста мають право використовувати будь-які інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не заборонені законом.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Крім передбачених ст.ст. 2.2-2.8 цього Статуту, використовуються такі форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування:

— членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах органами і посадовими особами місцевого самоврядування;

— участь у роботі громадських рад, що утворюються міською радою:

— участь у масових акціях, передбачених Конституцією України та законодавством України, метою яких є привертання уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, до соціальних проблем жителів міста, охорони навколишнього природного середовища, підтримки громадської безпеки і інших питань, що потребують вирішення;

— виконання громадських робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;

— надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних внесків, пожертвувань у фонди, що утворюються органами місцевого самоврядування з метою виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, покращення інфраструктури міста, соціального захисту найбільш незахищених верств населення територіальної громади.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 3.1. Загальні принципи побудови органів місцевого самоврядування

1. Діяльність органів місцевого самоврядування міста Часів Яра здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюються згідно з Законом.

2. Особи, які мають заслуги перед містом Часів Яром, можуть бути відзначені:

— присвоєнням звання «Почесний громадянин міста Часів Яра»;

— нагородженням Почесним знаком Часовоярської міської ради «Служу рідному місту»; Почесною грамотою Часовоярської міської ради; Почесною грамотою виконкому Часовоярської міської ради;

— оголошенням Подяки Часовоярської міської ради.

Підстави і порядок нагородження вказаними відзнаками визначаються відповідними положеннями про них.

Стаття 3.2. Міська рада

1. Міська рада є постійно діючим на території міста Часів Яра органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами України .

2. Міська рада формується шляхом вільних виборів, що проходять за принципом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією України, законами України.

3. Загальний склад міської ради, що має обиратися, визначається в межах, визначених Законом, рішенням ради поточного скликання, що приймається у порядку, передбаченому Законом.

Крім депутатів, до складу міської ради входить міський голова.

4. Депутат міської ради — особа, яка шляхом вільних виборів наділяється територіальною громадою повноваженнями здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені Законом і Статутом до компетенції міської ради. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Повноваження депутатів міської ради розпочинаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією.

Після цього депутати складають присягу на вірність територіальній громаді міста Часів Яра, наступного змісту, повторюючи її за найстаршим за віком депутатом:

«Я, (П.І.Б.), депутат Часовоярської міської ради, обіцяю здійснювати свої повноваження в інтересах жителів міста Часів Яра, суворо дотримуючись Конституції й інших законів України, Статуту територіальної громади міста Часів Яра, гідно і сумлінно представляти своїх виборців, відстоювати їх інтереси, з честю нести високе звання депутата Часовоярської міської ради».

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують йому активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов‘язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно з припиненням повноважень ради, а також достроково, у випадках і у порядку, визначених Законом.

5. Міська рада є юридичною особою з дня її державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством, має свою печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. На будинку, де працює Часовоярська міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

7. Основною організаційною формою роботи міської ради є сесія. Сесія міської ради складається з пленарних засідань і засідань постійних комісій міської ради. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів від загального складу ради. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Регламентом міської ради.

На сесіях міської ради розглядаються питання, віднесені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до компетенції місцевого самоврядування. Сесії міської ради проводяться гласно. Прийняті на сесії рішення міської ради з основних питань повністю або в викладенні, а нормативно-правового характеру – повністю, доводяться до відома населення через засоби масової інформації або шляхом розміщення на офіційному Веб-сайті Часовоярської міської ради у мережі Інтернет.

8. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету. До складу постійної комісії входять: голова, заступник голови, секретар і члени комісії. Перелік постійних комісій і їх персональний склад визначаються міською радою. Діяльність постійних комісій міської ради регламентується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії міської ради, яке затверджується міською радою. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися комісіями спільно. З метою підготовки і попереднього вивчення окремих питань, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, фахівців і посадових осіб. Для здійснення контролю по окремим, конкретно визначеним питанням, утворюються тимчасові контрольні комісії ради.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов‘язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

9. Депутати міської ради можуть об’єднуватися в депутатські фракції. Порядок утворення і реєстрації депутатських фракцій, порядок їх діяльності визначаються Регламентом міської ради у відповідності до діючого законодавства.

10. Посадовими особами міської ради, що відповідають за організацію її роботи, є міський голова і секретар міської ради.

Стаття 3.3. Міський голова міста Часів Яра

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Часів Яра.

Він очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради.

2. Міський голова обирається територіальною громадою міста Часів Яра на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному діючим законодавством України, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Міським головою може бути обраний громадянин України, що досяг 18 років та має право голосу відповідно до Конституції України.

3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні Часовоярської міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5. При вступі на посаду міський голова складає присягу наступного змісту:

«Я, (П.І.Б.), заступаючи на посаду міського голови, обіцяю здійснювати свої повноваження в інтересах усіх жителів міста Часів Яра, суворо дотримуватись Конституції та інших законів України, Статуту територіальної громади міста Часів Яра, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси членів територіальної громади міста, сприяти підвищенню їх добробуту, сумлінно виконувати свої обов’язки, з честю нести високе звання Часовоярського міського голови».

6. Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 42).

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

7. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

8. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою, а на вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який визначений ними термін.

10. У разі відсутності голови, неможливості виконання ним своїх повноважень чи дострокового припинення повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради відповідно до діючого законодавства і Регламенту Часовоярської міської ради.

Стаття 3.4. Секретар Часовоярської міської ради

1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар міської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.

2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар міської ради здійснює повноваження у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 50).

4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням Часовоярської міської ради.

Стаття 3.5. Виконавчий комітет Часовоярської міської ради

1. Виконавчий комітет Часовоярської міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Заступники міського голови і керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

4. До складу виконавчого комітету міської ради за посадою входить також секретар міської ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради (крім секретаря ради).

5. Очолює виконавчий комітет міський голова, а в разі відсутності чи неможливості здійснення міським головою цієї функції – перший заступник міського голови.

6. Виконавчий комітет міської ради підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

7. До повноважень виконавчого комітету віднесені питання, розгляд і вирішення яких Законом віднесено до компетенції виконавчих органів ради (ст.ст. 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Виконавчий комітет міської ради:

1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

8. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що правомочні, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови, в мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

9. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою або першим заступником міського голови.

10. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Часовоярської міської ради.

11. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

12. Організаційне забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради здійснює керуючий справами виконкому міської ради.

Організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету визначені Регламентом роботи виконавчого комітету Часовоярської міської ради та діючим законодавством.

Стаття 3.6. Виконавчі органи Часовоярської міської ради

1. Виконавчими органами Часовоярської міської ради, крім виконавчого комітету, є відділи, служби та інші виконавчі органи, які створюються Часовоярською міською радою у межах затверджених нею структури і штатів для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.
2. Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними Часовоярській міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові, а з питань делегованих їм повноважень – підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3. Виконавчі органи Часовоярської міської ради діють на підставі Положень, які затверджуються радою.

Стаття 3.7. Соціальний захист населення м. Часів Яра

1. Соціальний захист населення вважається одним з найважливіших напрямків в роботі міської ради та її виконавчих органів.

2. Соціальний захист населення здійснюється відповідно до законодавства України, будується на принципах гуманізму, адресності, соціальної справедливості.

3. Соціальний захист населення забезпечується створенням нових робочих місць, своєчасною виплатою пенсій та інших соціальних виплат, наданням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, розташованими на території міста, посильної допомоги працівникам, які раніш на них працювали, наданням матеріальної допомоги самотнім непрацездатним особам через територіальні центри по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, управління праці та соціального захисту населення Артемівської міської ради, фінансуванням з державного та місцевого бюджетів, використанням світового досвіду соціальної роботи.

4. На території міста Часів Яру діють усі пільги і компенсації згідно з чинним законодавством України.

Часовоярська міська рада, в межах наданих повноважень, може встановлювати додаткові гарантії соціального захисту тих чи інших груп населення за рахунок коштів міського бюджету, благодійних надходжень.

Розміри та порядок надання додаткових пільг і гарантій визначаються рішеннями Часовоярської міської ради в межах коштів міського бюджету, виділених на ці цілі.

Стаття 3.8. Земельні відносини у м. Часів Ярі

1. Усі землі в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності, перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

2. Територіальна громада набуває землю у комунальну власність у разі:

а) передачі їй земель державної власності;

б) примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

в) прийняття спадщини;

г) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

д) виникнення інших підстав, передбачених законом.

3. Міська рада відповідно до її повноважень здійснює продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до Земельного Кодексу України.Продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

4. Використання землі на території міста є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.
Ставки земельного податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь) затверджує міська рада, виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки.

Стаття 3.9. Планування та забудова території м. Часів Яра

1. Планування територій — процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні мiстобудiвної документації, ухваленні та реалiзацiї вiдповiдних рiшень.

Планування територій полягає у розробленні та затвердженні схем планування території міста, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалiзацiї вiдповiдних рішень про дотримання мiстобудiвної документації вiдповiдно до закону.

2. Планування та забудова міста здійснюється відповідно чинному законодавству України, Стратегічному плану розвитку території Часовоярської міської ради, Генеральному плану міста Часів Яра.

3. Благоустрій міста забезпечується затвердженими «Правилами благоустрою міста Часів Яра», що регулюють правовідносини учасників щодо благоустрою території міста, забезпечують додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах, встановлюють єдині та обов’язкові для виконання норм і вимоги в сфері благоустрою, визначають порядок прибирання та утримання міських територій, в тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території м. Часів Яра, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

«Правила благоустрою міста Часів Яра» містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно чинного законодавства України.
Учасниками правовідносин є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням «Правил благоустрою міста Часів Яра».

4. Міська рада, відповідно до її повноважень, затверджує програми перспективного розвитку територій, програми щодо забезпечення сталого розвитку міста та екологічної безпеки при здійсненні планування i забудови територій.
Сталий розвиток міста передбачає соціально, економічно i екологічно збалансований розвиток, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення i реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунiкацiйно-iнформацiйної, інженерної інфраструктури.
Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санiтарно-гiгiєнiчних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для нейтралiзацiї, утилiзацiї, знищення або переробки всіх шкідливих речовин i вiдходiв.

5. Державний контроль у сфері містобудування на території Часовоярської міської ради здійснюється виконкомом Часовоярської міської ради, Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради, інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області.
Порядок здійснення державного контролю у сфері містобудування визначається законодавством.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У М. ЧАСІВ ЯР

Стаття 4.1. Система органів самоорганізації населення і загальні положення щодо їх створення і діяльності

1. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою. У систему органів самоорганізації населення можуть входити: будинкові, квартальні і вуличні комітети на території міста. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, яка дала дозвіл на його створення.

2. Правовий статус, порядок створення і діяльності органів самоорганізації населення визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України і Положенням про відповідний орган самоорганізації населення у м. Часів Ярі, яке затверджується рішенням міської ради.

3. Органи самоорганізації населення обираються на термін повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради або Положенням про відповідний орган самоорганізації населення у м. Часів Ярі.

4. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Організація проведення зборів (конференції) за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет міської ради.

Орган самоорганізації населення обирається на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

5. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які отримали більш половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Стаття 4.2. Повноваження органів самоорганізації населення у м. Часів Ярі

1. Повноваження органів самоорганізації населення визначаються Положенням про органи самоорганізації населення у м. Часів Ярі. Міська рада може додатково наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх повноважень з одночасною передачею їм додаткових коштів, а також матеріально-технічних і інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Органам самоорганізації населення в межах території їх діяльності можуть надаватися наступні повноваження: представляти спільно з депутатами міської ради інтереси жителів будинку, вулиці, міста у міській раді і її органах; вносити в установленому порядку пропозиції до проектів міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів міського бюджету; організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів з охорони навколишнього природного середовища, пам‘ятників історії і культури, виконання робіт по благоустрою території, будівництву і ремонту доріг, тротуарів, комунальних мереж із дотриманням в становленного законодавством порядку проведення таких робіт; сприяти правоохоронним органам в охороні громадського порядку; організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, іншим малозабезпеченим верствам населення, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування; та інші повноваження, не заборонені законом, що передбачають задоволення соціально-економічних і інших потреб жителів відповідної території міста.

3. Органи самоорганізації населення самостійно використовують фінансові ресурси, отримані з міського бюджету, на цілі і в межах, визначених міською радою.

4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам самоорганізації населення в здійсненні ними своїх повноважень і координують їх діяльність.

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСТА ЧАСІВ ЯРА

Стаття 5.1. Економічний та соціальний розвиток міста

1. З метою збалансованого економічного та соціального розвитку території Часовоярської міської ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів розробляються Стратегічний план та Програма економічного і соціального розвитку.

Стратегічний план – це затверджений міською радою документ щодо орієнтовних показників соціально-економічного розвитку, пріоритетів, цілей, завдань і засобів щодо їх досягнення, які визначають можливий напрямок соціально-економічного розвитку на довгострокову (як правило, 10 років) перспективу.

Головною метою стратегічного плану є підвищення рівня якості життя населення територіальної громади міста Часів Яра, забезпечення сталого економічного розвитку на основі впровадження конкурентоспроможних, науково ємких технологій та євростандартів; підвищення зайнятості населення; привабливість міста, досягнення екологічної безпеки; розвиток регіонального партнерства, зміцнення основ місцевої демократії.

2. Програма економічного і соціального розвитку території Часовоярської міської ради розробляється згідно планів суб’єктів господарювання та виконавчими органами і затверджується Часовоярською міською радою на черговий рік. Мета Програми – покращення показників життєдіяльності громади на основі стабільного розвитку економіки.

Програма містить: прогноз соціально-економічних показників розвитку економіки; інноваційний шлях розвитку технологічних процесів, заходи по покращенню стану навколишнього природного середовища, інформаційне забезпечення, соціальний захист населення, інформацію про замовників і виконавців складових Програми; інформацію про обсяги і джерела фінансування капіталовкладень; строки виконання й відповідальні за виконання показників і етапи реалізації Програми.

3. Контроль за виконання Програмами економічного і соціального розвитку території Часовоярської міської ради здійснює міська рада.

Квартальний і річний звіти про виконання Програми економічного і соціального розвитку території Часовоярської міської ради попередньо погоджуються виконавчим комітетом міської ради та затверджуються Часовоярською міською радою.

Поточний контроль здійснюється під час розгляду окремих питань виконання Програми на засіданнях комісій, робочих груп, через депутатські запити, громадські слухання.

Стаття 5.2. Фінансова основа місцевого самоврядування

1. Фінанси територіальної громади складаються з: коштів міського бюджету; коштів (цільових) фондів; кредитних ресурсів; коштів, отриманих від розміщення позичок і цінних паперів; проведення міських лотерей; приватизації комунального майна міста; інших фінансових ресурсів, переданих місту.

2. Територіальна громада має право одержувати плату за користування землею та іншими природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється в межах, визначених Законом. Територіальна громада має право на отримання відшкодування за екологічні збитки, нанесені території міста підприємствами, організаціями й установами незалежно від форми власності.

3. Територіальна громада міста може безпосередньо або через Часовоярську міську раду може поєднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з державними, обласними фінансовими ресурсами та фінансовими ресурсами інших територіальних громад з метою спільного фінансування міських, регіональних і державних програм.

4. Міська рада і її виконавчі органи, посадові особи (відповідно до прийнятого рішення) мають право в межах, визначених Законом, випускати міські цінні папери і лотереї, виступати гарантом надання кредитів підприємствам, установам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади, одержувати кредити у фінансових установах.

Стаття 5.3. Бюджет територіальної громади м. Часів Яра

1. Територіальна громада м. Часів Яра має власний бюджет, що розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно, у рамках їхніх повноважень. Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом.

Міський бюджет затверджується на наступний рік рішенням міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного оприлюднення Закону України “Про Державний бюджет України”.

Якщо на початок нового бюджетного періоду не прийнято рішення міської ради про міський бюджет на поточний бюджетний період, виконавчі органи міської ради мають право здійснювати видатки з бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про міський бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетній період, погоджений виконавчим комітетом міської ради та затверджений Часовоярською міською радою на наступних умовах: щомісячні видатки не перевищують 1/12 видатків попереднього бюджетного періоду, (крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом України).

До прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки.

У випадку затвердження бюджету міста на наступний бюджетний період з дефіцитом в частині бюджету розвитку, рішенням міської ради про міський бюджет затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету.

Зміни в рішення міської ради про міський бюджет вносяться рішеннями Часовоярської міської ради згідно чинного законодавства.

2. Бюджет територіальної громади складається з поточного бюджету і бюджету розвитку міста.

3. Доходи поточного бюджету формуються за рахунок власних, визначених законодавством джерел і закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів.

4. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок джерел, визначених Бюджетним кодексом України.

5. У доходи міського бюджету зараховуються:

— місцеві податки, збори і штрафи;

— відрахування від загальнодержавних податків, зборів у частині, визначеній відповідно до нормативів, затверджених згідно до чинного законодавства;

— фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції й інші трансферти), передані бюджету міста з державного бюджету безпосередньо, або розподілені через обласний бюджет, а також передані з інших рівнів бюджету;

— фінансові ресурси, передані місту з державного бюджету для здійснення визначених Законом повноважень органів виконавчої влади;

— надходження від приватизації чи іншої реалізації об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Часів Яра;

— інші надходження, не заборонені законодавством.

6. Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає витрати поточного бюджету і витрати бюджету розвитку.

Рішення органів державної влади, що приводять до додаткових витрат міського бюджету, обов’язково супроводжуються передачею до міського бюджету необхідних фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих фінансових ресурсів.

Кошти поточного бюджету направляються для поточних витрат, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб і апарату органів місцевого самоврядування, соціальне обслуговування жителів міста, погашення витрат по міських позичках, виконання міських програм і інші витрати.

Видатки міського бюджету, що виникли в результаті рішень органів державної влади і заздалегідь не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

Витрати міського бюджету діляться на дві частини: витрати, пов’язані з виконанням власних повноважень і витрати, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Факт перевиконання або недовиконання бюджету міста визначається міською радою відповідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті перевиконання доходної частини або економії по видаткам, залишаються в розпорядженні міста; вилученню не підлягають і використовуються у напрямках, визначених міською радою.

8. Міський бюджет повинен бути достатнім для забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб (стандартів), установлених законодавством, і для виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту, в межах сум вільного залишку бюджетних коштів, а також в частині бюджету розвитку з визначенням джерел його покриття .

9. У складі міського бюджету може бути створений резервний фонд. Резервний фонд міського бюджету утворюється міською радою і направляється на фінансування негайних заходів, що не могли бути передбачені при затвердженні бюджету.

Повноваження по витратам резервного фонду делегуються в міжсесійний період міському голові з наступним затвердженням витрат на сесіях.

Витрати резервного фонду включаються в звіт про виконання міського бюджету.

10. Контроль за виконанням міського бюджету, витратою коштів міського бюджету головними розпорядниками здійснює Часовоярська міська рада..

Квартальний і річний звіти про виконання міського бюджету подаються фінансовим управлінням міської ради на розгляд виконавчого комітету міської ради. Виконавчий комітет представляє квартальний і річний звіти про виконання бюджету на затвердження міській раді.

Поточний контроль здійснюється під час розгляду окремих питань виконання бюджету на засіданнях комісій, робочих груп, через депутатські запити, громадські слухання.

Стаття 5.4. Цільові фонди

1. Міська рада може утворювати цільові фонди і визначає порядок використання коштів цих фондів згідно чинного законодавства. Порядок формування і використання цільових фондів визначається відповідним Положенням про ці фонди, що затверджується рішенням міської ради.

РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 6.1. Обов’язковість актів і законних вимог органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Територіальна громада міста Часів Яра, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радою повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

2. Рішення Часовоярської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, прийняті в межах наданих їм повноважень у відповідності із законодавством, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Часів Яру.

3. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання Часовоярської міської ради та її виконавчих органів, відповіді на запити депутатів.

4. Права органів місцевого самоврядування захищаються у судовому порядку.

Стаття 6.2. Відповідальність органів та посадових осіб Часовоярської міської ради перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами

1. Органи та посадові особи Часовоярської міської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб Часовоярської міської ради та її виконавчих органів визначаються Конституцією України та іншими законами.

3. Спори про порушення прав юридичних і фізичних осіб, будь-які рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб Часовоярської міської ради та її виконавчих органів можуть бути оскаржені до адміністративних судів, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України не встановлено інший порядок судового провадження.

4. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом та документами відповідних органів.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Статут міста Часів Яру набуває чинності з дня його офіційної публікації у місцевих засобах масової інформації. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради. Статут розповсюджується на всю територію міста Часів Яру.

2. Статут приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

3. Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції у порядку, встановленому діючим законодавством України.

4. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Часовоярською міською радою. Порядок ініціювання і розгляд питання про внесення змін і доповнень до Статуту визначається Регламентом Часовоярської міської ради.

5. Право внесення проектів змін і доповнень до Статуту мають міський голова, виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, члени територіальної громади міста в порядку місцевої ініціативи і відповідно до Положення про місцеву ініціативу. Відповідні зміни і доповнення до Статуту вносяться також міською радою за результатами міського референдуму.

6. Зміни і доповнення до Статуту приймаються Часовоярською міською радою на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

7. Про внесення змін і доповнень до Статуту міський голова в п’ятиденний термін повідомляє орган, який здійснював реєстрацію Статуту.

8. Положення цього Статуту є основою для розробки та прийняття інших законодавчих актів з питань місцевого самоврядування на території міста Часів Яру.

Статут територіальної громади міста Часів Яра Донецької області (нова редакція) розроблений робочою групою з підготовки Статуту територіальної громади міста Часів Яру Донецької області, затвердженою розпорядженням міського голови від 06.03.2012 № 39рр.

Секретар Часовоярської міської ради                                                                                         С.А. Кудрявих

[/et_pb_text]

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1. Визначення термінів

Стаття 1.2. Загальна характеристика міста Часів Яра.

Стаття 1.3. Територіальна громада міста Часів Яра.

Стаття 1.4. Правова основа Статуту.

Стаття 1.5. Матеріальна основа місцевого самоврядування.

Стаття 1.7. Відносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади.

Стаття 1.6. Засоби масової інформації Часовоярської міської ради.установами та організаціями, політичними партіями, громадськими організаціями.

Стаття 1.8. Зовнішні відносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2. Форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.3. Місцевий референдум.

Стаття 2.4. Місцеві вибори.

Стаття 2.5. Загальні збори громадян у місті Часів Ярі за місцем проживання.

Стаття 2.6. Звернення членів територіальної громади.

Стаття 2.7. Громадські слухання у місті Часів Ярі.

Стаття 2.8. Місцеві ініціативи у місті Часів Ярі.

Стаття 2.9. Інші форми участі членів територіальної громади міста Часів Яра у місцевому самоврядуванні.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 3.1. Загальні принципи побудови органів місцевого самоврядування.

Стаття 3.2. Міська рада.

Стаття 3.3. Міський голова міста Часів Яра.

Стаття 3.4. Секретар Часовоярської міської ради.

Стаття 3.5. Виконавчий комітет Часовоярської міської ради.

Стаття 3.6. Виконавчі органи Часовоярської міської ради.

Стаття 3.7. Соціальний захист населення м. Часів Яра.

Стаття 3.8. Земельні відносини у м. Часів Ярі.

Стаття 3.9. Планування та забудова території м. Часів Яру.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У М. ЧАСІВ ЯРІ

Стаття 4.1. Система органів самоорганізації населення і загальні положення щодо їх створення і діяльності.

Стаття 4.2. Повноваження органів самоорганізації населення у м. Часів Ярі

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСТА ЧАСІВ ЯРА

Стаття 5.1. Економічний та соціальний розвиток міста.

Стаття 5.2. Фінансова основа місцевого самоврядування.

Стаття 5.3. Бюджет територіальної громади м. Часів Яра

Стаття 5.4. Цільові фонди.

РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 6.1. Обов’язковість актів і законних вимог органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 6.2. Відповідальність органів та посадових осіб Часовоярської міської ради перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь